1.தூதுவளை

சளி,,இருமல் போக்கும்

6.நாட்டு பொன்னாங்கனி

6.நாட்டு பொன்னாங்கனி

9.முடக்கத்தான் கீரை

வாதம், பித்தம் குணமாக்கும்